Regulamin

Niniejszy Regulamin określa:

 1. ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Mimay Sp. z o.o.z siedzibą w Kłobucku ul. Zamkowa 13 za pośrednictwem sklepu internetowego https://mimay.pl zwanego dalej: „sklepem internetowym”),
 2. zasady i warunki świadczenia przez Mimay Sp. Z o.o. z siedzibą w Kłobucku ul. Zamkowa 13 usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z niżej wymienionych terminów ma on znaczenie przypisane mu poniżej:

 • Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 • Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o której mowa w art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] oraz art. 576 [5] Kodeksu cywilnego oraz art. 38a Ustawy o prawach konsumenta.
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin wraz z wszystkimi załącznikami.
 • Sklep – to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://mimay.pl
 • Sprzedawca – oznacza MIMAY sp. z o.o. w Kłobucku ul. Zamkowa 13, KRS 0001023760, NIP 5742078135  , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców e-mail: kontakt@mimay.pl będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego i prowadzącą sprzedaż za jego pośrednictwem.
 • Strona internetowa sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie https://www.mimay.pl
 • Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Postanowienia ogólne

 1. Umowa między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem wyznaczającym jej wyłączną treść. 
 2. Informacje dotyczące Towaru zamieszczone na Stronie internetowej sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, nie stanowią zatem oferty. 
 3. Wszystkie Towary dostępne w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 4. Sprzedawca oświadcza, że: 
 1. wszelkie prawa do sklepu internetowego, a w szczególności prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, teksty, zdjęcia należą do Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, w tym tylko dla użytku osobistego Klientów;
 2. dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu posiadających sprawne technicznie urządzenia z dostępem do Internetu przy użyciu popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”, jak też włączoną obsługą protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL lub TLS, a niekiedy protokołu HTTPS  oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 64 kbit/s.  Strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli. Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Sklepu ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług;
 3. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, np. z zagrożeniem pozyskania, przechwycenia i zmodyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, narażeniem na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, wirusy zwłaszcza w związku z tym, że sieć Internet ma publiczny charakter. Stąd też Sprzedawca podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania w/w zagrożeń, zabezpieczając serwer, połączenia czy stronę. Nie jest jednak możliwe całkowite wyeliminowanie tego ryzyka. Dlatego też dobrze, aby i Klienci stosowali właściwe środki techniczne, które zminimalizują  niebezpieczeństwa związane z wyżej wymienionymi zagrożeniami.  W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 4. stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów  ze Strony internetowej sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej sklepu.
 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu Internetowego, Strony internetowej sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich jak też niniejszym Regulaminem. Nadto zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji strony, jak również naruszanie spójności czy sposobu funkcjonowania strony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w szczególności: 
 1. W przypadku modernizacji lub przebudowy Strony internetowej Sklepu albo w związku z pracami naprawczymi lub konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, o czym będzie informować na tej stronie, Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług, związane z działaniami opisanymi w zdaniu pierwszym, nie były uciążliwe dla Klientów;
 2. Sprzedawca ma także prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony internetowej sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w świadczeniu Usług spowodowanych siłą wyższą, na przykład: pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub zjawiska meteorologiczne;
 2. szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej sklepu bądź niemożnością korzystania z niej lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w przeprowadzeniu operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awariami systemu informatycznego, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Sprzedawcy.

Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na rzecz Klientów stosownie do Ich wyboru, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. Prowadzenie Konta Klienta w sklepie internetowym,
  2. Newsletter.,
 1. Informacje o zmianie rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych przez Klienta, a wymienionych powyżej usług nastąpi w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie stanowi warunku realizacji zamówienia.
 1. Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu nieodpłatnej rejestracji, która następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłanie go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu po czym  Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu oraz linkami do niniejszego regulaminu czy polityki prywatności. Wówczas możliwa będzie aktywacja Konta. Przy pierwszym logowaniu Sprzedawca zaleca zmianę hasła dostępu. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony internetowej sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Umowa o świadczenie usługi polegającej na Prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 2. Klient może otrzymywać od Sprzedawcy informacje o nowych produktach lub usługach z oferty Sprzedawcy w formie wiadomości elektronicznej  przesyłanych na podany przez Niego adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy wprowadzić adres poczty elektronicznej wykorzystując formularz rejestracyjny dostępny na stronie sklepu internetowego. Po przesłaniu wypełnionego formularza Klient otrzymuje link aktywacyjny jako potwierdzenie zapisania się na subskrybuję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta  dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 
 3. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji i zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 4. Rzeczona umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypisania się z subskrypcji za pośrednictwem linku (odnośnika) znajdującego się w treści każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na Stronie internetowej sklepu. Promocje co do zasady nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. W razie stwierdzenia działania Klienta na szkodę Sprzedawcy lub szkodę innych Klientów oraz w razie naruszenia przez Klienta przepisów prawa i/lub Regulaminu jak też przez wzgląd na bezpieczeństwo  (działania hakerskie) Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych przez okres niezbędny do wyjaśnienia zagadnienia, które legło u podstaw decyzji, o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta. Ma też prawo do zmodyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta w razie stwierdzenia naruszenia zapisu ust. 8,10 powyżej. 

Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

Zamówienia i warunki ich realizacji

 1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.mimay.pl, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Zamówienia  można składać:
 1. po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie, wypełnieniu i wysłaniu Formularza zamówienia,
 2. poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia (bez uprzedniej rejestracji Konta).
 1. W zamówieniu Klient każdorazowo dokonuje wyboru zamawianych Towarów z określeniem rozmiaru i koloru, określenia miejsca doręczenia przesyłki (adresu na jaki ma być dostarczony Towar) oraz wskazania adresu elektronicznego i numeru telefonu kontaktowego oraz danych do wystawienia faktury (jeśli znajduje zastosowanie). Wskazane przez niego dane winny odpowiadać prawdzie. Sprzedawca zastrzega sobie uprawnienie do ich zweryfikowania e-mailowo lub telefonicznie. 
 1. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu komunikat „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. 
 2. Do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzony do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu i oznacza złożenie zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Po złożeniu zamówienia, każdorazowo na adres e-mail podany przez Klienta,  wysyłana będzie wiadomość zwrotna potwierdzająca zarejestrowanie zamówienia w Sklepie. Następnie jest ono weryfikowane przez dział handlowy, po czym Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia do realizacji bądź informację o braku możliwości jego przyjęcia. Dopiero z chwilą potwierdzenia, poprzez wiadomość email, przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem internetowym.
 4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
  Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 6 a-c należy do Klienta, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, o czym poinformuje Klienta wysyłając wiadomość na wskazany przez Niego adres e-mail,
  między innymi w przypadku: 
 • złożenia zamówienia w nieprawidłowy sposób, w szczególności na niewłaściwie wypełnionym formularzu, 
 • bezskuteczności próby uzgodnienia miejsca i terminu dostarczenia zamówionych produktów,
 • braku zapłaty ceny za zamówione Towary w terminie,
 • naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
 • braku dostępności Towaru.
 1. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży Towaru, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

Ceny produktów i opłaty za dostawy

 1. Ceny na stronie Sklepu zamieszczone przy produkcie:
  a) zawierają cła i podatki, w tym podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  b) w cenie nie są zawarte koszty dostawy.
 2. Opłata z tytułu dostawy zawiera podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek i zostanie podana do wiadomości Klienta przed podjęciem decyzji o zakupie; opłata taka dodawana jest do ceny Towarów i określona osobno na formularzu zamówienia. Informacje o cenach dostawy są dostępne na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Zasady płatności

 1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 1. a) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 1. za pośrednictwem systemu Tpay – szybkie przelewy/płatności internetowe (elektroniczne);
 2. za pośrednictwem systemu PayPal
 3. za pośrednictwem kryptowalut
 4. gotówką – przy odbiorze przesyłki.
 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy  na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko albo firmę Klienta oraz numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
 2. W przypadku płatności gotówką – przy odbiorze przesyłki Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania tej opcji Klientowi, który nie odebrał trzech kolejnych przesyłek z Zamówieniami złożonymi na dane osobowe Klienta.
 1. Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
 3. a) płatności przelewem, wpłaty na rachunek bankowy, płatności elektronicznych Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
 4. b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty za zamówiony Towar:
 • w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku wyboru płatności przelewem, wpłatą na rachunek bankowy, płatności elektronicznych,
 • w przypadku niedokonania zapłaty za Towar przy odbiorze w razie wyboru opcji z pkt. 1 lic. powyżej.

Nieuiszczenie płatności pomimo upływu w/w terminu jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży w rozumieniu art. 89 kc.    

Dostawa zamówionego Towaru

 1. Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Towar zostanie wysłany za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w zamówieniu w terminie 7 dni roboczych licząc od:
 1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, wpłatą, płatności elektronicznych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem od dnia zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru w transporcie, podobnie w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta. W przypadku gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie Klient ma prawo odmówić przyjęcia Towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i proszony jest o poinformowanie Sprzedawcy o  zaistnieniu takiego zdarzenia.
 2. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru  przez Klienta w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 26/305. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie dla swej ważności wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie handlowym Sprzedawcy po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku woli złożenia Zamówienia, którego dostawa miałaby odbyć się poza granicami Polski Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo na adres kontakt@mimay.pl i/lub pod nr tel 534086072 celem ustalenia warunków, w tym kosztów dostawy.

Odstąpienie od umowy sprzedaży/Zwrot zakupionego Towaru

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oraz Konsument może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar, nieposiadający znamion użytkowania z nienaruszoną oryginalną plombą Sprzedawcy bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to może zostać zrealizowane w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie od umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy i może być wysłane pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy lub poprzez złożenie oświadczenia na stronie  internetowej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, skorzystanie z niego nie stanowi jednak warunku skuteczności odstąpienia. 
 3. Skutki odstąpienia od umowy:
 • umowę uważa się za niezawartą;
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru pod następujący adres:

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Przedsiębiorca na prawach konsumenta lub Konsument;

 • Sprzedawca zwraca Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub Konsumentowi należność za odesłany przez niego Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy przesyłki zawierającej Towar.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Reklamacja Towaru

 1. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać:

 przesłane na adres: Mimay sp. Z o.o., ul. Jasnogórska 26/305, 42-202 Częstochowa, lub na adres e-mail: kontakt@mimay.pl, lub dokonane poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu.

 1. W opisie reklamacji należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady/stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży.
 2. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Brak ustosunkowania się do niej w w/w terminie oznacza to, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji u wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej  lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej.
 4. W przypadku umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez Sprzedawcę wady. Powyższe nie dotyczy Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy stosunku do Klienta, który nie jest Konsumentem, ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie złożenia Zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 6. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu zgodności Towaru z umową sprzedaży na zasadach wynikających z Ustawy o prawach konsumenta, natomiast względem Klientów innych niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu wady Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie Regulaminu.
 7. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
 1. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalności;
 2. b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
 4. a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 5. b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo , jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
 1. c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 2. d)  być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 8 powyżej  jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową sprzedaży oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
 8. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży.
 9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.
 11. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, gdy:
 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową sprzedaży zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności Towaru z umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca  próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową sprzedaży;
 • brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 1.   Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy  sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową sprzedaży jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową sprzedaży.
 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.

Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się:
 • wymóg dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych, regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
 • zmianę interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mająca wpływ na treść Regulaminu) wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • poprawę obsługi;
 • rozbudowę lub zmianę funkcjonalności Sklepu;
 • wprowadzanie nowych Usług lub zmianę warunków technicznych świadczenia Usług (w tym aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści Regulaminu;
 • zmianę danych Sprzedawcy (w tym np. danych teleadresowych, nazw, adresów elektronicznych czy aktualizacja linków zamieszczonych w treści Regulaminu).
 1. Zmiany w treści Regulaminu odnoszące się do Zamówień (lub innych umów o charakterze innym niż ciągły) nie będą naruszać praw nabytych. Do Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie złożenia Zamówienia.
 2. Każdorazowo o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta jako Usługobiorcę.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania o zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w zakresie świadczenia Usług o charakterze ciągłym (np. Konto Klienta) Sprzedawca za pośrednictwem adresu e-mail informuje o tym fakcie Klienta, który w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o tej zmianie może wypowiedzieć zawartą Umowę.
 4. Spory, które mogą pojawić się na tle stosowania Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo według siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 5. Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zawierających umowę ze Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na Stronie internetowej sklepu.
Koszyk

Metka

Materiał

Majtki:Koronka:Dzianina ochronna:Dzianina chłonna:
95% Bawełna95% Bawełna95% Bawełna95% Bawełna
5% Elastan5% Elastan5% Elastan5% Elastan

Jak czyścić?

Wyczyść

Wypierz

Wysusz

Noś

Po użyciu wymocz w zimnej wodzie i wrzuć do pralki na maksimum 40 st. C. Nie dodawaj płynu do płukania, a majtki umieść w specjalnym woreczku do prania bielizny. Po wypraniu nie wkładaj majtek do suszarki mechanicznej, ale pozostaw je do naturalnego wyschnięcia.

Rozmiarówka

Tabela rozmiarów

Rozmiar EUSMLXL
Rozmiar UK10121416
Rozmiar FR38404244
Obwód w talii66-7071-7474-7878-82
Obwód w biodrach 88-9292-9696-100100-104

Jak się mierzyć?

Aby dobrać rozmiar majtek należy zmierzyć dokładnie obwód bioder w najszerszym miejscu. Następnie zaglądamy do tabeli wymiarów i sprawdzamy, który rozmiar jest najbliżej tym wymiarom. Poniższa tabela pozwoli nam ustalić, jaki rozmiar majtek nosimy. Dla przykładu, mając 91 cm w biodrach należy wybrać rozmiar S.